Loại văn bản: Thông tư
STTTên văn bảnTải về
1Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
2Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy đinh Danh mục loài cây trồng chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính
3Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp
4Thông tư số 31/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản
5Thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bề vững giai đoạn 2016-2020
6Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/2/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
7Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 7/9/2015 của Bộ GTVT quy định tải trọng, khổ giới hạn đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện khi tham gia giao thông đường bộ
8Thông tư số 132/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
9Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
10Thông tư số 104/2015/TT-BTC ngày 3/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng áp dụng thực hiện Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg ngày 28/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện
11Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 của liên Bộ Công thương - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện