Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực đất đai; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định cụ thể một số nội dung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
3Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
5Thông báo số 118/TB-UBND ngày 15/10/2022 của UBND huyện về việc lấy ý kiến nhân dân vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục 101 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
11Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Lâm Bình
12Biểu hiện trạng sử sử dụng đất năm 2020 và danh mục công trình, dự án quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Bình
13Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giao dịch đảm bảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang