Loại văn bản: Nghị quyết
STTTên văn bảnTải về
1Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29/6/2024 của HĐND huyện về xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
2Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/6/2024 của HĐND huyện về Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
3Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 29/6/2024 của HĐND huyện Về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
4Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/6/2024 của HĐND huyện Về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
5Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 29/6/2024 của HĐND huyện Về Chương trình giám sát năm 2025 của Hội đồng nhân dân huyện
6Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của HĐND huyện về kết quả giám sát tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
7Nghị quyết số 20 /NQHĐND ngày 29/9/2023 của HĐND huyện V/v Thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
8Nghị quyết số 93/ QĐ-UBND ngày 3/8/2023 của UBND huyện V/v Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành hạng mục Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
9Nghị quyết số 14/ NQ - HĐND ngày 1/7/2023 của HĐND huyện V/v Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương phân cấp cho huyện quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Lâm Bình giai đoạn 2021 - 2015
10Nghị quyết số 10/ NQ - HĐND ngày 30/6/2023 của HĐND huyện V/v Nghị Quyết về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện
11Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật; thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 20/QĐ-TCT ngày 27/4/2022 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Lâm Bình
13Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND huyện Lâm Bình về việc Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020
14Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND huyện Lâm Bình về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Lâm Bình
15Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND huyện lâm Bình về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021