Lĩnh vực: Văn hóa - TT - Du lịch
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 433/ QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh Công bố quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh về việc Công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 40/ QĐ-UBND ngày 26/2/2024 của UBND huyện về việc phê duyệt Phương án thu phí thăm quan Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch, lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vựcThư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 03 Quyết định phê duyệt quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017
10Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 về việc công bố Danh mục 154 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
12Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên QUang về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định số 1561/QD-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Tuyên quang về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục 156 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang