Cơ quan ban hành: HĐND huyện
STTTên văn bảnTải về
1Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của HĐND huyện về kết quả giám sát tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
2Nghị quyết số 20 /NQHĐND ngày 29/9/2023 của HĐND huyện V/v Thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
3Nghị quyết số 14/ NQ - HĐND ngày 1/7/2023 của HĐND huyện V/v Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương phân cấp cho huyện quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Lâm Bình giai đoạn 2021 - 2015
4Công văn số 13/ NQ - HĐND ngày 1/7/2023 của HĐND huyện V/v Phê duyệt Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lâm Bình, giai đoạn 2021-2025
5Nghị quyết số 10/ NQ - HĐND ngày 30/6/2023 của HĐND huyện V/v Nghị Quyết về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện
6Công văn số 12 - HĐND - VP ngày 17/5/2022 của HĐND huyện V/v Triệu tập kỳ họp chuyên đề, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
7Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND huyện Lâm Bình về việc Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020
8Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND huyện Lâm Bình về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Lâm Bình
9Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND huyện lâm Bình về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021
10Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND huyện lâm Bình về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025
11Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND huyện Lâm Bình về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện
12Quyết định số 1956 /QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của HĐND huyện Về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường giao thông khu vực trung tâm xã Lăng Can (đoạn từ thôn Nà Mèn đến Bản Khiển), xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
13Quyết định số 86 /NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND huyện Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019
14Công văn số Số 51/CV/HĐND V/v triệu tập kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa II ngày 20/11/2018 của HĐND huyện
15Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018