Huyện ủy Lâm Bình

I

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1

Nguyễn Thành Trung

Bí thư Huyện ủy

2

Đặng Văn Sình

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3 Nguyễn Thu Hường Phó Bí thư Huyện ủy

II

VĂN PHÒNG  HUYỆN ỦY

1      

 

2 Lê Đức Tùng

Phó Chánh Văn phòng Huyện

3 Trần Đại Nghĩa Phó Chánh Văn phòng Huyện 
4    

III

BAN TỔ CHỨC

1

Chẩu Văn Huấn

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Thảo

Phó  Trưởng ban

     

IV

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

1

Trịnh Văn Năm

Trưởng ban

2 Hà Thị Thu Hương Phó Trưởng ban

V

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ

1

Ma Ngọc Trường

Chủ nhiệm

2

Nguyễn Văn Dự

Phó Chủ nhiệm

     

VI

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

1

Ma Phúc Sơn

Trưởng ban

2 Dương Thị Hà Phó Trưởng ban

VII

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN

1

Trịnh Văn Năm

Giám đốc

2 Quan Thị Cẩm Ninh Phó Giám đốc