Lĩnh vực: Y tế
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 431/ QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung;thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnhthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 06/4/2024 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
5Công văn số 3744/UBND-VX ngày 04/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (Có hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid kèm theo)
6Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
7Hướng dẫn số khai báo y tế điện tử QR-CODE
8Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
11Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh, Về ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.