Lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 222a/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND huyện Lâm Bình về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
2Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND huyện Lâm Bình về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 huyện Lâm Bình
3Danh mục TTHC của Phòng Tài chính - Kế hoạch
4Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND huyện Lâm Bình về việc Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020
5Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố danh mục 47 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 19a ngày 29/01/2021 của UBND huyện Lâm Bình về việc công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2021
7Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Về quy định mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
8Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh, Về quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng trực tiếp người tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
9Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 04/3/2019 của UBND huyện Lâm Bình về Tổ chức Hội nghị đối thoại về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh huyện Lâm Bình năm 2019
10Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của UBND huyện Lâm Bình về việc phê duyệt quyết toán Dự án phát triển sản xuất Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình
11Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND huyện về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Lâm Bình
12 Quyết định Số 150/QĐ-UBDND huyện Lâm Bình ngày 13/07/2018 của UBND huyện, về việc công bố công, công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Lâm Bình.
13Thông tư số 31/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản
14Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện các Dự án 1: Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018
15Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc phê duyệt và giao kế hoạch vốn Dự án 2: Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn huyện Lâm Bình (Đợt 1)