Lĩnh vực: Thông tin - Truyền thông
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ; Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử; Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
2Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
3Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông-cấp huyện 02 quy trình
4Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 về việc công bố Danh mục 44 thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt danh mục 231 dịch công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021
6Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
7Thông báo số 29 ngày 08/4/2020 của UBND huyện v/v Giờ làm việc hành chính mùa hè
8Công văn số 1743 UBND-VX Về việc thực hiện văn bản số 535 của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 31/10/2018 của Các cơ quan tỉnh
9Công văn số 267/UBND-TH ngày 09/5/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân trước và trong mùa mưa bão năm 2018