Lĩnh vực: Y tế
STTTên văn bảnTải về
1Công văn số 3744/UBND-VX ngày 04/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (Có hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid kèm theo)
2Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
3Hướng dẫn số khai báo y tế điện tử QR-CODE
4Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
7Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh, Về ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.