Lĩnh vực: Tài chính - Ngân sách
STTTên văn bảnTải về
1Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Về quy định mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
2Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh, Về quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng trực tiếp người tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
3Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 04/3/2019 của UBND huyện Lâm Bình về Tổ chức Hội nghị đối thoại về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh huyện Lâm Bình năm 2019
4Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của UBND huyện Lâm Bình về việc phê duyệt quyết toán Dự án phát triển sản xuất Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình
5Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND huyện về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Lâm Bình
6 Quyết định Số 150/QĐ-UBDND huyện Lâm Bình ngày 13/07/2018 của UBND huyện, về việc công bố công, công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Lâm Bình.
7Thông tư số 31/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản
8Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện các Dự án 1: Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018
9Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc phê duyệt và giao kế hoạch vốn Dự án 2: Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn huyện Lâm Bình (Đợt 1)
10Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND huyện về Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2018
11Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND huyện về Giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
12Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND huyện về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016
13Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND huyện về Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2017
14Nghị định số 91/2016/TT-BTC ngày 24/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
15Công văn số 3667/BTC-HCSN ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết số 01-/NQ-CP ngày / của Chính phủ