Lĩnh vực: Nội chính - Tổ chức
STTTên văn bảnTải về
1Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức huyện Lâm Bình năm 2019
2Thông báo số 90/TB-UBND ngày 12/5/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về Kế hoạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020
3Thông báo số 17/TB-UBND ngày 27/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về Kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2019
4Văn bản số 05/HĐTD ngày 10/02/2020 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã về việc phối hợp đăng tải tài liệu ôn thi công chức cấp xã năm 2019
5Thông báo số 157/TB-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về Danh sách viên chức sự nghiệp giáo dục được tiếp nhận năm 2019
6Thông báo số 132/TB-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Lâm Bình về Kế hoạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
7Thông báo số 133/TB-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Lâm Bình về Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
8Thông báo số 16 ngày 11/3/2019 của UBND huyện.Về việc thông báo Kết quả thi tuyển viên chức năm 2017
9Quyết định số 2099 /QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2017.
10Thông báo số 121/TB-UBND ngày 15/11/2018 của UBND huyện về thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập và phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2017
11Thông báo số 122/TB-UBND ngày 15/11/2018 của UBND huyện về Danh sách đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2017
12Công văn số 778/UBND-NV ngày 05/11/2018 của UBND huyện Lâm Bình
13Thông báo số 105/TB-UBND ngày 28/09/2018 của UBND huyện về việc thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017
14Kế hoạch tiếp nhận viên chức
15Thông báo số Số: 67/TB-UBND Yên Sơn ngày 20/08/2018 của UBND huyện