Lĩnh vực: Nội chính - Tổ chức
STTTên văn bảnTải về
1Thông báo số 14/TB-HĐTD nagỳ 05/02/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023 về việc thông báo kết quả thi trắc ngjiệm vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023
2Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 24/01/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023 về việc Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023.
3Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 24/01/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã 6 tháng cuói năm 2023 về việc thông báo danh mục tài liệu ôn tập, thi tuyển công chức cấp xã 6 tháng cuối năm 2023
4Quyết đinh số 40/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND huyện Lâm Bình về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
5Thông báo số 151/TB-UBND ngày 22/11/2023 của UBND huyện về Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2023
6Thông báo số 150/TB-UBND ngày 22/11/2023 của UBND huyện về Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023
7Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 01/9/2023 của UBND huyện Lâm Bình về việc công nhận kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
8Thông báo số 33/TB-HĐTD ngày 21/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 huyện Lâm Bình về việc thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
9Thông báo số 113/TB-HĐTD ngày 10/8/2023 của UBND huyện về danh mục tài liệu ôn tập, kỳ xét tuyển viên chức năm 2023
10Thông báo số 93/TB-UBND ngày 21/7/2023 của UBND huyện về việc điều chỉnh Phương thức tuyển dụng và kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023
11Công văn số 36/CV-PNV ngày 12/7/2023 của Phòng Nội vụ huyện về việc phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập dự tuyển công chức cấp xã năm 2023
12Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 01/7/2023 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý; quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
13Thể lệ số 29/TL-BTC ngày 22/5/2023 của ban Tổ chức cuộc thi về ban hành Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính huyện Lâm Bình năm 2023
14Thông báo số 48/TB-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Lâm Bình về kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023
15Thông báo số 49/TB-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Lâm Bình về kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2023.