Cơ quan ban hành: Trung ương
STTTên văn bảnTải về
1Công văn số 16 ngày 7/5/2020 của Trung ương .V/v tuyển dụng bà mẹ, bà dì
2Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý chức năng nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
3Nghị định số 62/2019/NĐ-CP, ngày 11/7/2019 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
4Kế hoạch số 173 ngày 20/02/2019 của Trung ương. Về việc triển khai Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 15/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
5Quyết định số 20 ngày 24/01/2019 của UBND huyện. Về việc phê duyệt quyết toán Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình (Dự án 2)
6Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
7Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy đinh Danh mục loài cây trồng chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính
8Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025
9Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp
10Thông tư số 31/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản
11Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
12Thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bề vững giai đoạn 2016-2020
13Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
14Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
15Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/03/2017 của Chính Phủ về quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn