Lĩnh vực: Văn hóa - TT - Du lịch
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 08/10/2020 của BTC cuộc thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020 về việc ban hành Thể lệ thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020
2Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh, Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
3Quyết định số 176 ngày 28/02/2019 của UBND huyện. Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình ban hành kỳ 2014 - 2018
4Công văn số 34/UBND-TC ngày 12/02/2019 của UBND huyện Lâm Bình v/v lịch trình chi tiết Lễ hội Lồng Tông, Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình năm 2019
5Công văn số 196/SVHTTDL-QLTDTT ngày 11/4/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thông báo tuyển sinh tài năng Bóng đá trẻ
6Quyết định số Số 226 /QĐ-UBND huyện Lâm Bình ngày 30/11/2013 của UBND huyện
7Quyết định Số 227 /QĐ-UBND V/v thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Lồng Tông huyện Lâm Bình năm 2019 ngày 30/11/2013 của UBND huyện