Lĩnh vực: Văn hóa - TT - Du lịch
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 về việc công bố Danh mục 154 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
3Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên QUang về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 1561/QD-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Tuyên quang về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
5Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục 156 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
6Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
7Quyết định số 13/QĐ-BTC ngày 03/3/2021 của BTC cuộc thi ảnh về việc Công bố kết quả cuộc thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020
8Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục 159 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 08/10/2020 của BTC cuộc thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020 về việc ban hành Thể lệ thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020
10Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh, Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
11Quyết định số 176 ngày 28/02/2019 của UBND huyện. Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình ban hành kỳ 2014 - 2018
12Công văn số 34/UBND-TC ngày 12/02/2019 của UBND huyện Lâm Bình v/v lịch trình chi tiết Lễ hội Lồng Tông, Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình năm 2019
13Công văn số 196/SVHTTDL-QLTDTT ngày 11/4/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thông báo tuyển sinh tài năng Bóng đá trẻ
14Quyết định số Số 226 /QĐ-UBND huyện Lâm Bình ngày 30/11/2013 của UBND huyện
15Quyết định Số 227 /QĐ-UBND V/v thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Lồng Tông huyện Lâm Bình năm 2019 ngày 30/11/2013 của UBND huyện