Huyện ủy Lâm Bình

I

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1

Nguyễn Thành Trung

Bí thư Huyện ủy

2

Đặng Văn Sình

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3 Nguyễn Thế Đồi Phó Bí thư Huyện ủy

II

VĂN PHÒNG  HUYỆN LÂM BÌNH

1

Trịnh Văn Năm       

Chánh Văn phòng Huyện 

2

Nông Trung Hiếu

Phó Chánh Văn phòng Huyện

3 Trương Văn Quang Phó Chánh Văn phòng Huyện 
4 Quan Văn Phùng Phó Chánh Văn phòng Huyện

III

CƠ QUAN TỔ CHỨC-NỘI VỤ

1

Chẩu Văn Huấn

Thủ trưởng 

2

Nguyễn Thị Thảo

Phó Thủ trưởng

3 Chẩu Thị Thiện Phó Thủ trưởng

IV

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

1

 

Trưởng Ban

2 Hà Thị Thu Hương Phó trưởng ban

V

CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA - THANH TRA HUYỆN 

1

Ma Ngọc Trường

Chủ nhiệm

2

Nguyễn Thị Hà

Phó Chủ nhiệm

VI

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

1

Ma Phúc Sơn

Trưởng ban

VII

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN

1

 

Giám đốc

2 Quan Thị Cẩm Ninh Phó Giám đốc