Huyện ủy Lâm Bình

I

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1

Nguyễn Hồng Trang

Bí thư Huyện ủy

2

Đặng Văn Sình

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

II

VĂN PHÒNG  HUYỆN ỦY

1

Trịnh Văn Năm       

Chánh Văn phòng Huyện ủy

2

Nông Trung Hiếu

Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

III

CƠ QUAN TỔ CHỨC-NỘI VỤ

1

Chẩu Văn Huấn

Phó Thủ trưởng phụ trách

2

Nguyễn Thị Thảo

Phó Thủ trưởng

3 Chẩu Thị Thiện Phó Thủ trưởng

IV

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

1

La Hồng Hải

Trưởng Ban

2

Trần Thị Thu Phương

Phó Trưởng ban

V

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

1

Nguyễn Xuân Tuyến

Chủ nhiệm

2

Nguyễn Thị Hà

Phó Chủ nhiệm

VI

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

1

Ma Phúc Sơn

Trưởng ban

2

Nguyễn Tấn Ngợi

Phó Trưởng Ban

VII

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN

1

La Hồng Hải

Giám đốc

2

Cao Văn Minh

Phó Giám đốc