Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
61Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc công nhận kết quả thi tuyển, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020
62Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND huyện Lâm Bình về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
63Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND huyện Lâm Bình về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án hát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Lâm Bình
64Thông báo số 29/TB-HĐTD ngày 01/3/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
65Thông báo số 29/ TB-HĐTD ngày 01/3/2022 của UBND huyện v/v Thông báo kết quả vòng 2, kỳ thi viên chức năm 2020
66Thông báo số 08/ TB - BQL ngày 28/2/2022 của UBND huyện V/v Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
67Thông báo số 21/ TB-HDTD ngày 11/02/2022 của UBND huyện V/v Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
68Công văn số 20/ CV-HĐTD ngày 11/02/2022 của UBND huyện V/v phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
69Văn bản số 20/HĐTD ngày 11/02/2022 của HĐTD viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 về việc phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
70Thông báo số 21/TB-HĐTD ngày 11/02/2022 của HĐTD viên chức năm 2020 về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
71Thông báo số 19/TB-HDTD ngày 08/2/2022 của UBND huyện V/v Thông báo kết quả tuyển dụng vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
72Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND huyện Lâm Bình về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
73Thông báo số 07/TB-UBND ngày 17/01/2022 của UBND huyện Lâm Bình về việc công bố xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
74Văn bản số 57/HĐTD ngày 17/1/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 huyện Lâm Bình về việc phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập viên chức năm 2020
75Thông báo số 123/TB-UBND ngày 13/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Lâm Bình