Huyện Lâm Bình triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2020

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật nước cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2020, được gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Đồng thời, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

Ngày 11/10/ 2020, UBND huyện Lâm Bình đã ban hành kế hoạch số 107, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, trong đó tập trung tổ chức hưởng ứng tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/ 2020.

Huyện Lâm Bình thường xuyên quan tâm phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân

Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 sẽ tập trung vào các nội dung như: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam. Đồng thời, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, trong đó, tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực trong năm 2019, năm 2020. Các chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động, sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, những  vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: Lao động, đấu tư, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, đất đai, an toàn thực phẩm, giao thông đường bộ, biên giới, hải đảo, xử lý vi phạm hành chính, các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia là thanh viên có liên quan…Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật. Các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật.

Người dân chủ động tiếp cận thông tin về pháp luật trên sách, báo 

Để việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, các nội dung, hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần được đổi mới phù hợp, hiệu quả dưới nhiều hình thức như: Sinh hoạt chuyên đề, mít tinh, tọa đàm, các phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm hình ảnh, băng zôn, khẩu hiệu, thi tìm hiểu pháp luật và các hoạt động chuyên môn gắn với quán triệt, phổ biến, giới thiệu nội dung các văn bản luật mới. Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục