Huyện Lâm Bình triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2019

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật nước cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2019, được gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, UBND huyện Lâm Bình đã xây dựng kế hoạch số 104, ngày 2/10/ 2019 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 10/10 đến ngày 10/11/ năm 2019.

Theo đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động, sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, lao động, bảo vệ môi trường, an ninh, an toàn trường học, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Phổ biến thông tin về cải cách thủ tục hành chính. Đẩy mạnh giáo dục  ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật. Các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. Đổi mới nội dung, hình thức nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thông qua cuộc họp thôn bản, người dân đã thường xuyên được nghe các chủ trương, đường lối của Đảng, hính sách, pháp luật của Nhà nước 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng thông qua các hình thức phù hợp, hiệu quả như: Sinh hoạt chuyên đề, mít tinh, tọa đàm, các phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm hình ảnh, băng zôn, khẩu hiệu,công tác xây dựng, thực hiện pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật và các hoạt động chuyên môn gắn với quán triệt, phổ biến, giới thiệu nội dung các văn bản luật mới đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn toàn huyện.  

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục