Lâm Bình sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 17/5, Huyện ủy Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo Đảng uỷ các xã, thị trấn và các gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05, sau khi chỉ đạo các cấp uỷ Đảng quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ Lâm Bình đã ban hành Kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hằng năm để tổ chức thực hiện chuyên đề và xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng huyện Lâm Bình có nền kinh tế ngày càng phát triển; văn hóa đậm đà bản sắc; cảnh quan, môi trường sạch - xanh - đẹp - an toàn”. Lựa chọn việc làm đột phá “Hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát cho 100% hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn huyện”. Nội dung và việc làm được gắn với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện khóa III nhiệm kỳ 2020 - 2025 về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Đồng thời, giao việc đột phá, đổi mới năm 2021 đối với 54 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý; năm 2022 và toàn khóa 2020 - 2025 đối với 61 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thực hiện nhiệm vụ đột phá: “Hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát cho 100% hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn huyện”, đến hết quý I năm 2022, huyện Lâm Bình đã hỗ trợ xóa 161 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, trong đó đã hoàn thành 134 hộ, đang tiến hành khởi công xây dựng là 27 hộ.

Sau một năm tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong huyện nhận thức ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác; tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, là biện pháp quan trọng để mỗi tổ chức, cá nhân tự liên hệ kiểm điểm, phát huy mặt mạnh, sửa chữa, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong rèn luyện đạo đức, lối sống; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và nền tảng đạo đức xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những việc đã làm được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới; đồng thời đánh giá mức độ tác động của việc thực hiện Chỉ thị đối với kết quả đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo huyện Lâm Bình Biểu dương, khen thương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện uỷ Lâm Bình đã biểu dương 23 tập thể, cá nhân; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện. Đây là các tập thể, cá nhân điển hình với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, song có điểm chung là xuất phát từ ý thức tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để tự tu dưỡng, rèn luyện, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cá nhân, địa phương, đơn vị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ  yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt sâu sắc và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Các cấp uỷ Đảng tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo việc học tập và làm theo bác, coi đây công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên và của mỗi người dân, coi đây là một tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm . Kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng nhân rộng, tạo điều kiện, phát huy những mô hình, điển hình tiên tiến để các mô hình, điển hình tiên tiến có tác động lan tỏa, khơi dậy tinh thần sáng tạo, vượt khó trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đóng góp một phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Thuý Phượng - Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục