Các cơ quan đơn vị

I. CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Địa chỉ

Tổ dân phố Nà Khà, Thị trấn Lăng Can, huyên Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại

0273 868 386

2. Công an huyện

Địa chỉ

Tổ dân Bản Khiển, Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại

0273 868 113

3. Kho Bạc Nhà nước Lâm Bình

Địa chỉ

Tổ dân phố Làng Chùa, Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại

0273 866 182

4. Chi cục Thuế

Địa chỉ

Tổ dân phố Làng Chùa, Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại

0273 868 560

5. Bảo hiểm xã hội huyện

Địa chỉ

Tổ dân phố Làng Chùa, Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại

0273 868 555

6. Viện kiểm soát nhân dân huyện

Địa chỉ

Tổ dân phố Bản Khiển, Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại

0273 868 618

7. Tòa án nhân dân

Địa chỉ

Tổ dân phố Bản Khiển, Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại

0273 868 818

8. Hạt Kiểm Lâm Lâm Bình

Địa chỉ

Tổ dân phố Bản Khiển, Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại

0272 214 698

9. Ban Quản lý rừng phòng hộ

Địa chỉ

Tổ dân phố Nặm Đíp, Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại

0273 868 444

10. Điện lực Na Hàng chi nhánh huyện Lâm Bình

Địa chỉ

Tổ dân phố Nặm Đíp, Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại

0273 868 468

11. Chi cục thống kê huyện

Địa chỉ

Tổ dân phố Bản Khiển, Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại

0273 868 169

12. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai  
Địa chỉ Tổ dân phố Bản Khiển, Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại  

II. ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

1. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao

Địa chỉ

Tổ dân phố Nà Khà Thị trấn Lăng Can – huyện Lâm Bình – tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại

0273 868 368

Nhiệm vụ

Có chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, của tỉnh và theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
- Sản xuất các bản tin phát thanh – truyền thanh phát tại đài huyện theo kế hoạch  trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền chủ trương,  chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài PT-TH tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Phát triển sự nghiệp, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở; tổ chức cung ứng dịch vụ công; đáp ứng như cầu dịch vụ văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao; nhu cầu tiếp cận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sang tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn; xây dựng và tỏ chức việc sử dụng chung vốn tài liệu thư viện phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Giám đốc 

 Tạ Văn Cường

Phó Giám đốc

Hà Văn Khánh

2.  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên

Địa chỉ

Tổ dân phố Bản Khiển - Thị trấn Lăng Can - huyện Lâm Bình - tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại

02073 868 999

Nhiệm vụ

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện; Trung tâm dạy nghề huyện là đơn vị sự nghiệp, có chức năng tổ chức dạy nghề và bồi dưỡng nghề, nhằm nâng cao tay nghề cho nhân dân lao động, góp phần vào việc giải quyết việc làm, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Giám đốc

Ma Thị Hồng

Phó Giám đốc

Đinh Hữu Vinh

4. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

Địa chỉ

Tổ dân phố Bản Khiển - Thị trấn Lăng Can - huyện Lâm Bình - tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại

0273 868 112

Nhiệm vụ

Thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện nhằm hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Giám đốc

 

   
Phó Giám đốc Tề Huy Hạnh
Phó Giám đốc Nguyễn Hải Nam

5. Ban di dân, tái định cư

Địa chỉ

Tổ dân phố  Bản Khiển - Thị trấn Lăng Can - huyện Lâm Bình - tỉnh Tuyên Quang

Nhiệm vụ

Có chức năng tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện các dự án di dân, tái định cư trên địa bàn huyện.

Trưởng ban

Phó trưởng ban

Nguyễn Tiến Huê

6. Trung tâm phát triển quỹ đất

Địa chỉ

Tổ dân phố Bản Khiển - Thị trấn  Lăng Can - huyện Lâm Bình - tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại

0273 868 188

Nhiệm vụ

Có chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Lâm bình thực hiện bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.

Phó Giám đốc