Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và các đoàn thể

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

Địa chỉ

Tổ dân phố Bản Khiển, Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại

0273 868 369

2. Huyện Đoàn

Địa chỉ

Tổ dân phố Bản Khiển, Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại

0273 868 118

3. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

Địa chỉ

Tổ dân phố Bản Khiển, Thị trấn  Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại

0273 868 138

4. Hội Nông dân huyện

Địa chỉ

Tổ dân phố Bản Khiển, Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại

0273 868 138

5. Hội Cựu chiến binh huyện

Địa chỉ

Tổ dân phố Bản Khiển, Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại

0273 868 199

6. Liên đoàn Lao động huyện 

Đại chỉ

Tổ dân phố Bản Khiển, Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Số điện thoại

0273 868 138