Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024

Ngày 02/7/2024, Trung tâm chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, lớp thứ nhất năm 2024. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Trịnh Văn Năm, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTBD chính trị huyện và 63 đ/c học viên là đảng viên mới kết nạp của các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Lâm Bình.

Đại biểu dự Lễ khai giảng

Trong thời gian 7 ngày từ ngày 02/7 đến ngày 08/7/2024, các học viên được học tập và nghiên cứu các nội dung cơ bản về: Chủ nghĩa Mác Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững  môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tìm hiểu về Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Sau khi học xong, các học viên sẽ thực hiện viết bài thu hoạch để làm căn cứ đánh giá, chấm điểm, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học.

Quang cảnh buổi Lễ

Qua lớp học, giúp các đảng viên mới xây dựng kế hoạch, tích cực phấn đấu rèn luyện phẩm chất, đạo đức, biết vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương, đơn vị; phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục