Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình

I

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1

Đặng Văn Sình

Chủ tịch

2

Hoàng Văn Nha

Phó Chủ tịch