Loại văn bản: Quyết định
STTTên văn bảnTải về
181Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND huyện về Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2018
182Quyết định số 82 ngày 25/01/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường ống thủy lợi Khuổi Luông, thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
183Quyết định số 85 ngày 25/01/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường giao thông liên thôn Nà nghè - Bản Luông, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
184Quyết định số 83 ngày 25/01/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Kè chống sạt lở khu vực Nà Ky, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang.
185Quyết định số 86 ngày 25/01/2018 của UBND huyện. Về viêc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Sân thể thao xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
186Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc ban hành kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Lâm Bình năm 2018
187Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND huyện về Giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
188Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
189Quyết định 985/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực Thủy lợi, Thú y, Thủy sản, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Lâm nghiệp
190Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND huyện về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016
191Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
192Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND huyện về Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2017
193Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 7/2/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
194Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 7/8/2016 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Tuyên Quang
195Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang