Lĩnh vực: Nông - Lâm - Thủy sản
STTTên văn bảnTải về
31Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025
32Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
33Thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bề vững giai đoạn 2016-2020
34Quyết định 985/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực Thủy lợi, Thú y, Thủy sản, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Lâm nghiệp
35Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
36Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 Về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang của HĐND tỉnh
37Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị Quyết số 12/2014/ NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng,vật nuôi: Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND Ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2011