Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
31Thông báo số 42/TB-UBND ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2022
32Thông báo số 41/TB-UBND ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2022
33Thông báo số 38/TB-UBND ngày 20/4/2022 của UBND huyện Lâm Bình về việc thông báo kết quả thi chắc nghiệm vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
34Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
35Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc công nhận kết quả thi tuyển, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020
36Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND huyện Lâm Bình về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
37Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND huyện Lâm Bình về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án hát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Lâm Bình
38Thông báo số 29/TB-HĐTD ngày 01/3/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
39Thông báo số 29/ TB-HĐTD ngày 01/3/2022 của UBND huyện v/v Thông báo kết quả vòng 2, kỳ thi viên chức năm 2020
40Thông báo số 08/ TB - BQL ngày 28/2/2022 của UBND huyện V/v Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
41Thông báo số 21/ TB-HDTD ngày 11/02/2022 của UBND huyện V/v Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
42Công văn số 20/ CV-HĐTD ngày 11/02/2022 của UBND huyện V/v phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
43Văn bản số 20/HĐTD ngày 11/02/2022 của HĐTD viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 về việc phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
44Thông báo số 21/TB-HĐTD ngày 11/02/2022 của HĐTD viên chức năm 2020 về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
45Thông báo số 19/TB-HDTD ngày 08/2/2022 của UBND huyện V/v Thông báo kết quả tuyển dụng vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020