STTTên văn bảnTải về
46Nghị định số 945/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
47Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
48Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành
49Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên
50Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử
51Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp
52Quyết định số 2950/QĐ-BNN-KTHT ngày 27/7/2015 của về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
53Quyết định số 2711/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
54Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin của Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Lâm Bình
55Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 26//9/2014 của UBND huyện về việc kiện toàn Phó Trưởng ban Thường trực Ban Biên tập nội dung Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Lâm Bình
56Quyết định số 1610 ngày Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa ; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang. của UBND tỉnh.
57Nghị Quyết 12/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 Về việc Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. của HĐND tỉnh