STTTên văn bảnTải về
31Văn bản số 52/UBND-VP ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc triển khai thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
32Công văn số 49/UBND-VX ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc nâng cao chất lượng quản lý đầu tư và quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn
33Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc ban hành kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Lâm Bình năm 2018
34Thông báo số 02/TB-VP ngày 05/01/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không tổ chức tiếp công dân
35Hướng dẫn số 2668/HDLN-NN-TC-KH Ngày 29/12/2017 của liên Sở NN và PTNT, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
36Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021
37Thông báo số 42/TB-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm bình về việc công bố xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
38Thông báo số 95/TB-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức năm 2017
39Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018
40Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 26/04/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang
41Chương trình hành động số 11-CTr/HU ngày 01/04/2017 của Huyện ủy Lâm Bình
42Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/03/2017 của Chính Phủ về quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
43Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
44Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 7/8/2016 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Tuyên Quang
45Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang