Lâm Bình phát triển chăn nuôi đại gia súc

Để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của địa phương phát triển, những năm qua huyện Lâm Bình đã triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà ...

Tin xem nhiều

Lâm Bình thực hiện chính sách tín dụng

Nghị định 28 năm 2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 1 từ 2021 đến 2025 mở ra cơ ...

Xuân Lập chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Xuân Lập là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lâm Bình, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 80%. Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, xã Xuân Lập đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động ...