Ban Chỉ huy Quân sự xã Hồng Quang làm tốt công tác dân vận và thực hiện chính sách hậu phương quân đội

Xác định vai trò quan trọng của công tác dân vận trong xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh. Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự xã Hồng Quang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ chiến sỹ, cũng như phối hợp tổ chức nhiều đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận. Đồng thời, tập trung nguồn lực, nhân lực hỗ trợ người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nếp sống văn minh; thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, chính sách hậu phương quân đội.
Công tác diễn tập đã được xã Hồng Quang triển khai thực hiện nghiêm túc

Lực lượng Dân quân xã Hồng Quang hiện có 70 đồng chí, trong đó có 17 đồng chí là đảng viên, đạt tỷ lệ 24,2%. Trong những năm qua, Đảng ủy, HĐND, UBND xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên chăm lo đến công tác xây dựng lực lượng dân quân xã vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, Ban CHQS xã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần làm cho kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ban CHQS xã làm tốt công tác chuẩn bị củng cố lực lượng, ổn định biên chế, chủ động xây dựng tiến trình biểu huấn luyện, phân công chuẩn bị giáo án bài giảng, thao trường bãi tập, vật chất huấn luyện. Tổ chức cho 100% cán bộ từ Ban chỉ huy xã đến tổ, thôn, tiểu đội được tập huấn theo phân cấp, tổ chức huấn luyện theo đúng nội dung chương trình, thời gian theo quy định, quân số tham gia huấn luyện đạt 98% trở lên, trong đó chú trọng về chất lượng, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật sát với phương án chiến đấu và tình hình thực tế của địa phương. Kết quả kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện các nội dung hàng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi; bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị.

Lực lượng dân quân xã Hồng Quang hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

Cùng với việc thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trong giai đoạn 2019 - 2024 Ban chỉ huy quân sự xã đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền và thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời văn hoá ở khu dân cư. Chỉ đạo 100% gia đình chiến sỹ dân quân nòng cốt đi đầu trong việc đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hoá, tham gia xây dựng các đội văn nghệ, thể thao ở thôn; tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” huy động lực lượng dân quân, tự vệ tham gia trên 270 ngày công giúp các gia đình chính sách, tu sửa đường giao thông nông thôn...đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đồng thời phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn xã.

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, công tác dân vận của Ban Chỉ huy quân sự xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc vun đắp tình quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn, tạo sức lan tỏa trong toàn quân và xã hội cũng như nêu cao phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân./.

Kim Thoa

Tin cùng chuyên mục