Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Bản Chợ, xã Thượng Lâm.

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Bản Chợ, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình; Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện;      

      Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện; Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang; Căn cứ Thông báo số 103/TB-TTDVBĐGTS ngày 16/10/2023 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Tuyên Quang về việc thông báo bán đầu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lâm Bình đợt 1 năm 2023 tổ chức ngày 10/11/2023.

     Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình Thông báo về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Bản Chợ, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình năm 2023 đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn biết và thông báo rộng rãi nội dung đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình năm 2023 tới cán bộ, người lao động và nhân dân biết, nếu có nhu cầu để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại các vị trí nêu trên.

http://lambinh.tuyenquang.gov.vn/media/files/2023/Q%C4%90%20137.pdf

http://lambinh.tuyenquang.gov.vn/media/files/2023/Quyet%20dinh%20ban%20dau%20gia%20dat.pdf

Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình

Tin cùng chuyên mục