Lâm Bình tập trung thực hiện chuyển đổi số

Để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, huyện Lâm Bình đã và đang triển khai các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về số hóa, ứng dụng số hóa. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp.

Đến từng nhà để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng hiện quả các dịch vụ công trực tuyến do cơ quan Nhà nước cung cấp là việc làm thường xuyên của Tổ công nghệ số cộng đồng tổ dân phố Bản Kè, thị trấn Lăng Can sau khi được thành lập. Đến nay, đa số người dân trong tổ dân phố sử dụng điện thoại thông minh có sim chính chủ đều đã được tổ hướng dẫn cài đặt ứng dụng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng VNeID. Qua đó, giúp người dân giảm bớt chi phí, thời gian đi lại khi thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính. 

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tổ dân phố Bản Kè, thị trấn Lăng Can hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến 

Thực hiện công tác chuyển đổi số, đến nay huyện Lâm Bình đã thành lập được 10 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thị trấn 100 tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn, tổ dân phố đạt 100%. 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện có mạng Internet, đường truyền số liệu chuyên dùng; tỷ lệ cán bộ, công chức tại cơ quan Đảng, Nhà nước cấp huyện và cấp xã được trang bị máy tính đạt 100%. Hội nghị truyền hình trực tuyến của huyện đã được đầu tư đồng bộ và đi vào hoạt động kết nối các điểm cầu (4 cấp) từ Trung ương đến cấp xã. Các ngân hàng, ngành điện lực, hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện đã áp dụng và đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy toàn diện thanh toán không dùng tiền mặt, gửi tiền không tiếp xúc,… qua đó đã thúc đẩy phát triển giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và công dân số. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 95% (trừ văn bản mật.). Đến cuối năm 2022, huyện thực hiện cung cấp 365 dịch vụ công, trong đó 196 dịch vụ công mức độ 2, 160 dịch vụ công mức độ 3 và 9 dịch vụ công mức độ 4. Các cơ quan, đơn vị đã có sự quan tâm đến việc chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ gắn với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, thay đổi thói quen làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, tiết kiệm chi phí và thời gian, công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC. 

Bộ phận một cửa thị trấn Lăng Can được đầu tư, trang cấp đầy đủ thiết bị phục vụ người dân thực hiện giao dịch điện tử

Với mục tiêu phấn đấu năm 2023 huyện nằm trong nhóm 3 đơn vị dẫn đầu trong bảng xếp hạng chuyển đối số cấp huyện, thành phố, huyện Lâm Bình tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu dùng chung. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Phát triển thương mại điện tử ở tất cả cách ngành, lĩnh vực. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo, Tổ công tác chuyển đổi số tại cộng đồng.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục