Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phúc Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) xã Phúc Sơn vừa tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự Đại hội có đồng chí Ma Phúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ban ngành đoàn thể xã Phúc Sơn cùng 110 đại biểu chính thức về dự Đại hội.

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phúc Sơn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh, đối ngoại, về đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận tới các tầng lớp nhân dân. MTTQ Việt Nam xã, đã triển khai thực hiện hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn xã. Trong 5 năm đã xây dựng được 3 nhà văn hóa, bê tông hóa được trên 13.825 mét kênh mương nội đồng, làm đường bê tông nông thôn đucợ trên 11.920m và xây 4 cầu trên đường giao thông nông thôn. Hiện nay, xã duy trì 16 mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Đồng chí Ma Phúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ tổ chức được 7 cuộc đối thoại trực tiếp  giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, có 867 người tham gia, có 112 ý kiến được tiếp thu và kiến nghị cấp trên xem xét, giải quyết; Tổ chức được 8 hội nghị phản biện vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND xã và thực hiện các dự án trên địa bàn. Ban Công tác Mặt trận, người uy tín trong dân tộc thiểu số đã tích cực tham gia làm tốt công tác hòa giải, giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân tại các thôn được 276 vụ, trong đó hòa giải thành 270 vụ đạt  97,8%, qua đó đã góp phần giữ vững sự ổn định, gắn bó đoàn kết trong nhân dân trên địa bàn dân cư. Quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 được trên 65 triệu đồng; ủng hộ nhu yếu phẩm trị giá thành tiền trên 40 triệu đồng. Tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ Quỹ “ Vì người nghèo”  được trên 60 triệu đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã xây dựng kế hoạch lựa chọn 2 Khu dân cư thôn Bản Chỏn và Búng Pẩu xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang” và Khu dân cư thôn Khun Xúm “thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của cấp huyện”. 

Đồng chí Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Ma Phúc Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát huy vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của MTTQVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng và củng cố tổ chức, phát huy vai trò chủ trì của MTTQ, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, hướng mạnh về cơ sở để triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; xóa nhà ở tạm , dột nát cho hộ nghèo; tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Phúc Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Bản lĩnh – Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Phúc Sơn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024- 2029 và toàn thể nhân dân các dân tộc trong xã phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, nâng cao trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng MTTQ xã vững mạnh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu xây dựng xã Phúc Sơn ngày càng giàu đẹp văn minh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tại Đại hội đã hiệp thương dân chủ, thống nhất cử 37 vị đại diện cho các tổ chức thành viên, các Ban công tác mặt trận và cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp xã hội, các dân tộc trên địa bàn xã tham gia Uỷ ban MTTQVN Việt Nam xã Phúc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại Kỳ họp lần thứ nhất của Uỷ ban MTTQVN xã Phúc Sơn khoá XX đã hiệp thương cử 03 vị vào Ban Thường trực khóa mới gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 14 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029./. 

Công Đại

Tin cùng chuyên mục