Nông dân Lâm Bình phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Xác định rõ nông dân là chủ thể quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện vùng cao Lâm Bình đã luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, được sự quan tâm của Đảng, hỗ trợ từ Nhà nước, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã có nhiều thay đổi, diện mạo nông thôn đang từng ngày khởi sắc.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện Lâm Bình đã chỉ đạo các cơ sở hội tuyên truyền, lồng ghép các nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: sinh hoạt chi hội, tổ chức nhiều hội thi nông dân gắn với xây dựng nông thôn mới... Qua đó, đã tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội ở địa phương và công tác hội. Tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện Lâm Bình đã lựa chọn các tiêu chí phù hợp để chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức thực hiện. Cụ thể như giảm tỷ lệ hộ nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa, vệ sinh môi trường. Để tạo tiền đề cho xây dựng nông thôn mới, các cấp hội nông dân huyện Lâm Bình đã đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết, tương trợ giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của mỗi gia đình, phát huy tính sáng tạo của nông dân, khai thác những tiềm năng của địa phương, tạo sự phát triển cho kinh tế nông thôn. Nhằm giúp người nông dân phát triển kinh tế, Hội đã tạo điều kiện cho trên 2.925 lượt hộ hội viên được vay vốn, với tổng dự nợ trên 140 tỷ đồng từ các Ngân hàng để phát triển kinh tế, đồng thời triển khai nhiều dự án phù hợp, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của hội viên. Điển hình là các dự án chăn nuôi trâu vỗ béo tại các xã Bình An, Lăng Can, nuôi dê thịt tại xã Khuôn Hà, nuôi lợn thương phẩm tại xã Hồng Quang.

Bằng các nguồn vốn hỗ trợ, nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa

Kinh tế gia đình ổn định, Hội viên nông dân và nhân dân trong huyện đã phát huy vai trò chủ thể ; đóng góp công sức, kinh phí, vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong năm 2018, Hội đã vận động hội viên hội viên nghèo thực hiện xoá nhà tạm, sửa chữa nhà ở được 112 nhà ở theo Quyết định số 33 ngày 10/8/2015, của Thủ tướng Chính phủ và các Chương trình hỗ trợ từ các tổ chức tài trợ; xây dựng 5 nhà văn hóa thôn, bản; lắp đặt cấu kiện bê tông kênh mương nội đồng được 12,06 km; Bê tông đường giao thông nông thôn 1,8km; chỉnh trang nhà cửa ngăn nắp, xây dựng tường rào khuôn viên xung quanh nhà ở, làm đường bê tông từ ngõ vào nhà, cải tạo hệ thống điện gia đình đạt chuẩn thường xuyên an toàn, xây dựng 197 nhà tiêu và 1 hầm bể Biogas. Việc triển khai nhiều hoạt động chung sức xây dựng nông thôn mới của Hội Nông dân các cấp huyện Lâm Bình đã góp phần nâng cao nhận thức của nông dân với vai trò là chủ thể để thực hiện thành công các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Hội viên nông dân tích cực tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm

Có thể nói, chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang từng bước làm thay đổi nhận thức, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc huyện vùng cao Lâm Bình. Đây cũng chính là động lực quan trọng, thúc đẩy các cấp Hội Nông dân trên địa bàn đoàn kết, đồng hành cùng các Ban ngành đoàn thể của huyện, chung tay xây dựng nông thôn vùng cao Lâm Bình ngày thêm đổi mới.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục