Thượng Lâm tập huấn chuyên đề nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

Trung tâm Chính trị huyện Lâm Bình vừa tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 cho 106 đại biểu là cán bộ đảng viên, công chức xã, trưởng, phó các tổ chức chính trị xã hội các thôn trên địa bàn xã Thượng Lâm.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn 

Nhằm nâng cao vai trò, vị trí của công tác dân vận trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung về tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trước yêu cầu đổi mới gắn với xây dựng nông thôn mới; những vấn đề lý luận về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thực trạng, giải pháp, kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở một số quốc gia trên thế giới; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Lâm Bình (Kế hoạch số 82-KH/UBND ngày 27/4/2023), báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 huyện Lâm Bình, báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại xã Thượng Lâm.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới của cấp xã, thôn cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo mới của các cấp về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn đạt hiệu quả./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục