Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Lâm Bình họp đánh giá kết quả quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023

Chiều ngày 4/4, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đã tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II, năm 2023. Đồng chí Lê Thế Đạt, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì hội nghị.

Đ/c Lê Thế Đạt, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì phiên họp

Trong quý I năm 2023, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lâm Bình đã bám sát các Quyết định của Chính phủ, Chỉ thị Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Quy chế hoạt động, Nghị quyết của HĐQT NHCSXH các cấp, chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị xã hội triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng thời tập trung củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên các lĩnh vực, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Trong quý I, Phòng giao dịch đã được giao chỉ tiêu kế hoạch tổng dư nợ là 9.775 triệu đồng, trong đó nguồn dư nợ trung ương là 8.975 triệu đồng và dư nợ địa phương là 800 triệu đồng. Nguồn vốn huy động được cấp bù lãi suất được giao là 4.400 triệu đồng trong đó huy động tiết kiệm dân cư được giao là 2.000 triệu đồng và huy động tiết kiệm thông qua tổ là 2. 400 triệu đồng. Các nguồn vốn đã được giao đến các xã và giao đến các thôn bản.

Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong quý I năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã chuyển 800 triệu đồng từ ngân sách huyện ủy thác cho Phòng Giao dịch NHCSXH huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nâng tổng số vốn ủy thác sang NHCSXH huyện là 4. 085 triệu đồng đạt 100% kế hoạch được giao năm 2023.

Về công tác tín dụng, tổng nguồn vốn đến hết quý I, đạt 422.726 triệu đồng giảm 2.737 triệu đồng so với quý I năm 2022.  Tổng doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm là: 24.740 triệu đồng, với 491 lượt khách hàng vay vốn. Tổng doanh số thu nợ lũy kế từ đầu năm là: 26.620 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay các chương trình thực hiện đến hết quý I năm  2023 là 422.916 triệu đồng, đạt 97,26% kế hoạch năm 2023, tăng so với cùng kỳ năm 2022 là: 1.954 triệu đồng, với 7.913 hộ còn dư nợ.

Hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn được duy trì tốt, hiện nay toàn huyện có tổng số 211Tổ Tiết kiệm và vay vốn, trong đó có 151 tổ xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 71,56%; 60 tổ xếp loại khá, chiếm tỷ lệ: 28,44%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại cuộc họp Ban đại hiện HĐQT Ngân hàng Chính sách - xã hội huyện đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế để các đồng chí thanh viên HĐQT thảo luận đưa ra giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế như: Việc huy động tiền gửi thông qua Tổ Tiết kiệm vay vốn chưa ổn định; các hộ vay chưa chấp hành tốt việc trả lãi tiền vay và trả nợ gốc đến hạn theo quy định. Công tác phối kết hợp giữa UBND các xã, thị trấn với các ngành có liên quan trong việc hướng dẫn người dân sử dụng vốn vay đầu tư vào sản xuất kinh doanh còn hạn chế. Công tác kiểm tra giám sát của một số tổ chức hội nhận ủy thác cấp huyện còn hạn chế, chưa đảm bảo theo đúng kế hoạch, chất lượng kiểm tra giám sát chưa cao, việc kiểm tra sử dụng vốn vay của các hộ vay vốn chưa được thường xuyên. Chất lượng tín dụng và việc quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách tại một số xã chưa tốt, một số xã có dư nợ quá hạn....

Đại biểu phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thế Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện yêu cầu: Đối với Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Chính trị - Xã hội nhận ủy thác nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác, chất lượng hoạt động tổ TK&VV, làm tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư, đặc biệt là huy động tại điểm giao dịch xã. Phối hợp với các tổ chức Hội đoàn thể, Tổ tiết kiệm và vay vốn tập trung đôn đốc thu lãi các khoản vay 03 tháng không hoạt động, lãi tồn đọng; nắm bắt các hộ vay có biểu hiện chây ỳ để có biện pháp xử lý kịp thời. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc củng cố nâng cao chất lượng tín dụng. Tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định của từng chương trình. Vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác thực hiện tiết kiệm tạo lập vốn tự có để chủ động trả nợ khi đến hạn. Chỉ đạo Trưởng thôn tích cực tham gia giám sát họp bình xét cho vay tại các tổ TK&VV, tích cực tuyên truyền các cơ chế tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ đến đối tượng thụ hưởng./.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục