Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang

Điều 3. Mục đích hoạt động của Quỹ

Quỹ thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, cá nhân trong triển khai một số nội dung thực hiện các chương trình, dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, xây dựng và nhân rộng các mô hình du lịch nhằm phát triển du lịch; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo việc làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của tỉnh.

Điều 4. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ

1. Vốn hoạt động của Quỹ được hình thành từ các nguồn sau đây:

- Nguồn vốn cấp (hoặc ủy thác) của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch Trung ương;

- Nguồn đóng góp của các chủ thể hưởng lợi từ hoạt động du lịch khi nhà nước có quy định;

- Nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

- Nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Ngoài các nguồn quy định tại Khoản 1, Điều 4 nêu trên, Quỹ không được huy động vốn và vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào khác.

 

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động

1. Quỹ hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành.

2. Tự chịu trách nhiệm về hoạt động của Quỹ trước pháp luật; tuân thủ các quy định về nghiệp vụ tài chính, kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch phải sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng chế độ; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Cuối quý, cuối năm hoặc kết thúc dự án phải thực hiện quyết toán kinh phí được hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành.

4. Quỹ được hạch toán, kế toán theo đúng chế độ tài chính hiện hành. Mọi khoản thu, chi được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang. Nghiêm cấm đơn vị quản lý Quỹ sử dụng nguồn quỹ để cho vay hoặc chi cho các nội dung trái với quy định tại Quy chế này.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ

1. Tiếp nhận nguồn vốn từ nguồn đóng góp của các chủ thể hưởng lợi từ hoạt động du lịch; nguồn đóng góp tự nguyện, nguồn vốn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; vốn cấp (hoặc ủy thác) của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để hỗ trợ cho các hoạt động phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang.

2. Lập kế hoạch huy động vốn và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang hằng năm của Quỹ.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định, xét duyệt các hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí cho các dự án, nội dung được hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

4. Thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ cho các dự án, nội dung được hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

5. Quản lý, kiểm tra quá trình sử dụng kinh phí đối với tổ chức, cá nhân được hỗ trợ; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

6. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về hoạt động du lịch cho các đối tượng được hỗ trợ kinh phí từ Quỹ.

7. Thực hiện công tác kế toán và quyết toán Quỹ theo quy định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

Xem chi tiết tại đây

Tin cùng chuyên mục