QUYẾT ĐỊNH Thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Quỹ), với những nội dung sau:

1. Tên gọi, trụ sở: Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang; tên giao dịch tiếng Anh: Tourism Development Assistance Fund of Tuyen Quang (viết tắt là TTDAF). Quỹ được quản lý tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trụ sở của Quỹ đặt tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Vị trí pháp lý: Qũy có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước tỉnh Tuyên Quang để tiếp nhận, quản lý các nguồn vốn hình thành và bổ sung Quỹ.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ

a) Tiếp nhận nguồn vốn từ nguồn đóng góp của các chủ thể hưởng lợi từ hoạt động du lịch; nguồn đóng góp tự nguyện, nguồn vốn tài trợ, viện trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; vốn cấp (hoặc ủy thác) của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để hỗ trợ cho các hoạt động phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang;

b) Lập kế hoạch huy động, quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang hàng năm của Quỹ;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định, xét duyệt các hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí cho các dự án, nội dung được hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh theo đúng quy định hiện hành;

d) Thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ cho các dự án, nội dung được hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền;

e) Quản lý, kiểm tra quá trình sử dụng kinh phí đối với tổ chức, cá nhân được hỗ trợ; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định;

g) Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về hoạt động du lịch đối với các đối tượng hỗ trợ kinh phí từ Quỹ;

h) Thực hiện công tác kế toán và quyết toán Quỹ theo quy định;

i) Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

4. Cơ cấu, tổ chức: Quỹ có bộ máy quản lý Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; Giám đốc Quỹ (Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiêm nhiệm) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định; Phó Giám đốc Quỹ, Kế toán do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm; sử dụng bộ máy, cán bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện nhiệm vụ của Quỹ.

5. Hoạt động của Quỹ: Quỹ hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại đây

Tin cùng chuyên mục