UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2022

Chiều ngày 12/10, UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức cuộc họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện kỳ tháng 10 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện trình bày các dự thảo Kế hoạch và Dự thảo báo cáo của UBND huyện gồm: Dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về các hoạt động chi tiết tại Lễ hội Lồng Tông, Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình xuân Quý Mão 2023. Dự thảo Kế hoạch về sắp sếp các hoạt động du lịch cộng đồng tại thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm; tổ dân phố Nặm Đíp, thị trấn Lăng Can. Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lâm Bình. Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 17/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện. Dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Lâm Bình, giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022. Dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững huyện Lâm Bình giai đoạn 2021 - 2025. Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Lâm Bình. Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 28-NQ/HU ngày 29/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III) về việc phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025. Báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 26/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030. 

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận tham gia ý kiến đóng góp vào các Dự thảo Kế hoạch và các Báo cáo trình tại kỳ họp để các cơ quan chuyên môn của huyện chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét ban hành và tổ chức thực hiện.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cơ bản nhất trí với các Dự thảo Kế hoạch đã được trình tại kỳ họp. Những ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND đã trao đổi làm rõ từng nội dung và giao cho các cơ quan, đơn vị tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ để bổ sung hoàn thiện các kế hoạch trình UBND huyện xem xét, trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành và tổ chức thực hiện.

Trước đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tháng 10, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vác xin phòng Covid-19; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thi công các công trình trên địa bàn; công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý khai thác vận chuyển lâm sản trái phép; tiếp tục rà soát nguồn thu để đảm bảo công tác thu ngân sách năm 2022.../.

 

PV

Tin cùng chuyên mục