Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 30/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình đã tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự Đại hội có bà Tăng Thị Dương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Ông Nguyễn Thành Trung, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Ông Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Bà Nguyễn Thu Hường, Phó Bí thư Huyện uỷ; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân; lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, phòng, ban của huyện, Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn; cùng 169 vi đại biểu tiêu biểu đại diện cho các dân tộc, tôn giáo, giai cấp và các tầng lớp Nhân dân toàn huyện.

 Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình, lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Bình đã tập trung đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Động viên Nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025. Khối đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng giữa liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức tiếp tục được tăng cường, mở rộng. Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện luôn đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau. Trong 5 năm, MTTQ các cấp đã huy động nhân dân đóng góp hơn 34 tỷ đồng để tham gia xây dựng Nông thôn mới; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 733 triệu đồng; hỗ trợ làm mới và sửa chữa 680 nhà ở cho hộ nghèo, hộ có công; các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng. Đến nay, 100% khu dân cư trên địa bàn huyện đều có tổ nhóm tự quản về bảo vệ môi trường. Các xã, thị trấn thành lập được 27 mô hình điểm văn minh trong việc cưới, việc tang. Duy trì hoạt động có hiệu quả của 115 tổ tự quản về an ninh trật tự… Các phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai rộng khắp, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đã tạo được sự đồng thuận, tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình, lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chương trình hành động của MTTQ huyện Lâm Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029 đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp, với mục tiêu chung là: “Phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần sớm đưa Lâm Bình thoát khỏi huyện nghèo”. Phấn đấu 100% khu dân cư có tổ, nhóm tự quản hoạt động có hiệu quả. Phối hợp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo của huyện. 100% khu dân cư triển khai và thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Hằng năm, 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Chủ trì thực tốt các chương trình, nội dung giám sát; Phấn đấu trên 85% Ban công tác mặt trận ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong sinh hoạt và tổ chức các hoạt động. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Tăng Thị Dương, phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung vào các nội dung như: Vận động nhân dân phát triển nông nghiệp hàng hoá, nâng cao giá trị gắn với phát triển du lịch; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; công tác giảm nghèo bền vững; MTTQ thực hiện đổi mới nội dung phương thức hoạt động; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp phát động… 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chỉ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Trung, phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội bà Tăng Thị Dương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Nguyễn Thành Trung, Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận huyện Lâm Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đó là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện về thực hiện Nghị quyết số 43 ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” và Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc". Đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động; 2 khâu đột phá và 4 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, với mục tiêu sớm đưa Lâm Bình sớm thoát khỏi huyện nghèo, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc… 

Lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lâm Bình chụp ảnh cùng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 4, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 55 vị, đại diện cho các dân tộc, các tôn giáo, các giai cấp và các tầng lớp Nhân dân toàn huyện. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình khoá 4 đã hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình khoá 4, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ông Ma Phúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khoá 3 tiếp tục được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khoá IV. Đại hội cũng đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ 15 gồm 11 vị, bảo đảm số lượng và cơ cấu theo phân bổ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tại Đại hội, UBND huyện đã khen thưởng 12 tập thể và 15 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Sau 01 ngày làm việc nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Bản lĩnh - Đổi mới - Phát triển, với ý thức trách nhiệm cao trước toàn thể các tầng lớp Nhân dân, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Bình lần thứ 3 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Thành công của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Bình lần thứ 3 sẽ tạo tiền đề để công tác Mặt trận tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, quyết tâm xây dựng Lâm Bình sớm thoát khỏi huyện nghèo.

Thúy Phượng - Công Đại

Tin cùng chuyên mục