Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 22/ 1/ 2024 UBKT Huyện uỷ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở.


Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đảng bộ huyện Lâm Bình hiện có 27 chi đảng bộ trực thuộc với 3.640 đảng viên. Toàn huyện có 61 đồng chí cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở. Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ, cấp uỷ cơ sở, Uỷ bạn kiểm tra các cấp trong huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp uỷ giao; trọng tâm là tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát của cấp ủy cùng cấp theo chương trình đã đề ra; tập trung thực hiện và hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát phát sinh; công tác phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đảm bảo, chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Chủ động triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra và nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; chủ động nắm tình hình, thực hiện kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư; xem xét, kết luận, đề nghị, quyết định thi hành kỷ luật đúng thẩm quyền, đúng quy định. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã bàn hành 14 quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Cấp uỷ các cấp kiểm tra tổ chức, đảng viên được 43 cuộc với gần 20 tổ chức đảng, trên 70 chi bộ với 72 đảng viên; tổ chức trên 40 cuộc giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ tổ chức thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 82 đồng chí để thực hiện công tác quy trình cán bộ, 84 quần chúng ưu tú để thực hiện quy trình xem xét kết nạp Đảng. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát còn một số hạn chế như: Việc tham mưu giúp cấp uỷ có lúc, có việc chưa kịp thời. Một số cấp uỷ, Ủỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ cơ sở thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát còn chậm so với kế hoạch đề ra.


Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Năm 2024, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp đó là; Đối với cấp ủy huyện, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy xây dựng quy trình và chương trình kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Đảng; tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị. 

Đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, tăng cường công tác tuyên truyền về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chú trọng tuyên truyền nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, quyết định, quy chế, hướng dẫn của cấp trên; tập trung tuyên truyền những kết quả cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong các cuộc họp hằng tháng. Phối hợp với các ban Đảng Huyện ủy và các cơ quan liên quan tham mưu giúp cấp ủy huyện thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 15/5/2016 của Bộ trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2024.

Đối với cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cơ sở; Cấp ủy cơ sở quán triệt đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ mình. Thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra, thông báo giám sát sau kiểm tra, giám sát của cấp trên và chấp hành chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 


Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương công tác kiểm tra, giám sát của huyện trong thời gian qua, đồng thời, yêu cầu cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kịp thời ngăn chặn từ xa và giải quyết tốt các vụ việc, không để bị động, xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát phải gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.

Kim Thoa - Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục