Lâm Bình chuyển biến trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, Ủy ban MTTQ các cấp ở huyện Lâm Bình đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Nhờ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, triển khai nhiều mô hình thực hiện thiết thực, đã tạo chuyển biến rõ nét, huy động sức mạnh đoàn kết của người dân, đưa cuộc vận động nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ huyện Lâm Bình đã xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hiệp thương xây dựng chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên tuyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động. MTTQ các cấp tổ chức hướng dẫn 100% khu dân cư đăng ký thực hiện nội dung cuộc vận động với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với từng địa phương. Qua đó đã tạo phong trào thi đua sôi nổi trong tầng lớp nhân dân. Ủy ban MTTQ từ cấp huyện đến cơ sở đã tổ chức hiệp thương với các tổ chức thành viên xây dựng các công trình, mô hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiêu biểu như các mô hình: “5 không 5 sạch gắn với bảo vệ môi trường”, “Vườn rau sạch”, câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội LHPN; mô hình “3 không”, “Tổ tự quản an ninh trật tự” của Hội CCB; mô hình “ Đoạn đường Thanh niên tự quản” , mô hình “Thắp sáng đường quê” của Đoàn Thanh niên; mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi trâu vỗ béo, nuôi cá lồng của Hội Nông dân...

Các mô hình chăn nuôi của các tổ chức đoàn thể phát triển mạnh

Việc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng như đường bê tông nông thôn, đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa gắn với sân thể thao được chi bộ, Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư tuyên tuyền vận động nhân dân đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, từ đó tích cực tham gia hiến đất, góp công để cùng nhau xây dựng. Vài năm trở lại đây nhiều khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết trong không khí vui tươi, phấn khởi vì thôn bản đã có nhà văn hóa, có sân thể thao khang trang, rộng rãi để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng ngày hội…

Khu dân cư Tân Lập xã Thổ Bình tổ chức các hoạt động văn nghệ chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Tính từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn đạt gần 40 km; bê tông hóa đường giao thông nội đồng đạt 11 km; xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên đến nay đã xây dựng được 21 nhà. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới được thực hiện gắn với nhiều hoạt động thiết thực, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã tích cực huy động, lồng ghép các nguồn lực xây dựng đường giao thông, công trình thủy lợi, nhà văn hóa, hỗ trợ sản xuất, cải tạo, nâng cấp công trình nước sạch, công trình vệ sinh; vận động nhân dân chủ động thực hiện xoá nhà tạm, chỉnh trang sắp xếp nhà cửa ngăn nắp; xây dựng tường rào khuôn viên nhà ở, chỉnh trang ao, vườn; thường xuyên quét dọn đường làng, ngõ xóm,… Kết quả duy trì 19/19 tiêu chí nông thôn mới tại xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, đang quyết liệt thực hiện tại xã Lăng Can phấn đấu hoàn thành trong năm 2018, các xã còn lại đạt từ 06 đến 12 tiêu chí.

Nhân dân thôn Làng Chùa, xã Lăng Can tham gia lao động làm sân nhà văn hóa

Trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và thực hiện ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên, sự trách nhiệm của Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... Cuộc vận động đã góp phần tăng cường sự đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, làm nòng cốt trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ vững sự ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục