Khuôn Hà đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

Xã Khuôn Hà là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhờ đó, đời sống mọi mặt của người dân ngày càng được nâng lên.

Những năm qua, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Khuôn Hà đã đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, tiêu chuẩn, ý nghĩa, tầm quan trọng của thực hiện phong trào gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến mọi tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng thông qua các buổi sinh hoạt xóm, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến phong trào tới các hội viên, đoàn viên và nhân dân. Hội Phụ nữ gắn với phong trào “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội Cựu chiến binh gắn với phong trào “CCB gương mẫu”…

Nhân dân tham gia ngày công đổ sân nhà văn hóa thôn bản

Xác định phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, MTTQ, các đoàn thể xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phát triển theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao giá trị kinh tế. Từ việc triển khai và thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến đầu năm 2018, xã Khuôn Hà đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hiện nay các thôn bản luôn duy trì tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt được. Năm 2018, xã có 10/12 thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa; số hộ được công nhận gia đình văn hóa, chiếm 86%; 12/12 thôn có nhà văn hóa đã được xây dựng kiên cố; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11,59%. Qua đó, góp phần duy trì và phát triển các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Chị em phụ nữ thôn Nà Ráo, xã Khuôn Hà, vệ sinh đường làng ngõ xóm

chuẩn bị cho ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư

Nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, Khuôn Hà sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,  đô thị văn minh” trên địa bàn xã, đặc biệt là duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng NTM. Qua đó làm cho diện mạo nông thôn thực sự thay đổi theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục