Xã Phúc Sơn tập trung thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư

Nhà ở dân cư là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân. Thời gian qua, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình đã tập trung nguồn vốn, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện tiêu chí này vào cuối năm 2022.

Sau nhiều năm sống trong ngôi nhà tạm, dột nát, năm 2022, gia đình bà Ma Thị Mơi ở thôn Đồng Tiến, xã Phúc Sơn đã được xét hỗ trợ làm nhà ở mới theo Đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025. Có sự hỗ trợ, động viên của nhà nước, cấp uỷ, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự chủ động của gia đình, đến nay ngôi nhà xây cấp 4, khang trang, sạch đẹp đã sớm được hoàn thiện, giúp gia đình yên tâm phát triển kinh tế, ổn định đời sống, quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Việc hoàn thành nhà mới của gia đình bà Mơi đã góp phần tạo diện mạo mới cho thôn bản, cùng xã phấn đấu thực hiện đạt tiêu chí nhà ở dân cư trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2022.

Gia đình bà Ma Thị Mơi ở thôn Đồng Tiến, xã Phúc Sơn đang hoàn thiện ngôi nhà xây cấp 4

Trong những năm qua, nhiều nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Phúc Sơn đã được “xóa”. Đặc biệt từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân chủ động xây mới, tu sửa, chỉnh trang nhà ở để đạt chuẩn theo tiêu chí. Đến nay, toàn xã có 1.689/1923  hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 87,8 % KH. Với mục tiêu phấn đấu đạt tiêu chí nhà ở dân cư vào cuối năm 2022, xã Phúc Sơn đang triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 65 hộ gia đình nâng cấp, điều chỉnh hợp lý nhà ở theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 32 hộ gia đình.

Để đảm bảo đạt tiêu chí nhà ở dân cư, người dân xã Phúc Sơn chủ động làm nhà ở kiến cố theo tiêu chuẩn của Bộ xây dựng

Một góc nông thôn xã Phúc Sơn

Với sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là sự chủ động của người dân, tin tưởng rằng xã Phúc Sơn sẽ hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư theo đúng kế hoạch đã đề ra. Từ đó, tạo tiền đề vững chắc để xã thực hiện thành công 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào những năm tiếp theo.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục