Ánh sáng Nghị quyết số 15 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang soi đường cho nông thôn đổi mới

Xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ khó không phải địa phương nào cũng làm được một cánh hoàn hảo và theo bộ tiêu chí Quốc gia đưa ra. Đặc biệt là đối với những địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn như huyện Lâm Bình. Đứng trước những khó khăn và thách thức đó thì ngày 22/5/2016 Nghị quyết số 15 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVI ban hành đã mở ra cơ hội để các địa phương trong tỉnh sớm thực hiện thành công chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Nghị quyết số 15 của BTV Tỉnh ủy Tuyên Quang đã đánh giá rất rõ về thực trạng hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh, mặc dù những năm qua đã được quan tâm đầu tư, góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều chương trình, dự án được thực hiện với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, như kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, trường học, công trình điện... được nhân dân đồng tình, tham gia tích cực, tạo bước chuyển biến hệ thống công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Tuy nhiên, các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân ở nhiều địa phương còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hoá; một số thôn, bản, tổ nhân dân chưa có nhà văn hóa hoặc đã xuống cấp, không có sân thể thao, khuôn viên. Công tác quy hoạch hạ tầng nông thôn chưa đồng bộ, chưa gắn kết với quy hoạch dân cư, các quy hoạch sản xuất. Chưa thực sự đa dạng trong huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn; nhiều công trình xuống cấp, hư hỏng; công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình còn hạn chế.
Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế do cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương chưa thực sự chú trọng lãnh đạo, điều hành xây dựng hạ tầng nông thôn; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng chưa thực sự được phát huy. Chậm bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách kiên cố hoá kênh mương, bê tông hoá đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hoá, xây dựng nhà văn hoá; lồng ghép sử dụng các nguồn vốn đầu tư chưa thực sự đạt hiệu quả. Công tác quản lý chất lượng công trình, quản lý quy hoạch, quy trình vận hành, bảo dưỡng các công trình chưa chặt chẽ.
Từ thực trạng đó Nghị quyết 15 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã nêu ra quan điểm là thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hoá, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, phát huy nguồn lực của nhân dân và các tổ chức, cá nhân, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hoá, tạo điều kiện cho các sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Trong quá trình thực hiện phải gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; kế hoạch phát triển sản xuất hàng hoá giai đoạn 2016-2025 và các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án khác có liên quan. Mục tiêu của Nghị quyết đến năm 2020 tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa đạt trên 70%. Tỷ lệ đường giao thông nội đồng được bê tông hóa đạt trên 35% và trên 40% số thôn, bản, tổ nhân dân có nhà văn hóa gắn với sân thể thao và khuôn viên đạt chuẩn theo quy định.

Đường bê tông nội đồng ở xã Khuôn Hà, Lâm Bình

Với quan điểm và mục tiêu rõ ràng như vậy chắc chắn đến năm 2020 bộ mặt các vùng nông thôn của Tỉnh Tuyên Quang nói chung và huyện Lâm Bình nói riêng sẽ có sự đổi đổi thay rõ nét. Có thể nói Nghị quyết 15 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVI  ban hành là một luồng ánh sáng soi đường cho nông thôn đổi mới, nên ngay sau khi Nghị quyết ban hành các địa phương từ huyện đến thôn bản đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhanh chóng triển khai đưa Nghi quyết vào thực tiễn đời sống. Đối với huyện vùng cao Lâm Bình mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác tuyên truyền được thực hiện rất quyết liệt nên nhân dân đã nhận thức rõ về những lợi ích từ Nghị quyết này và đã hưởng ứng rất nhiệt tình. Sau khi được nhân dân đồng tình hưởng ứng, cấp ủy, chính quyền huyện Lâm Bình đã triển khai cho các xã và các thôn bản thực hiện trong năm 2016 là xây dựng 10 nhà văn hóa thôn, bản tại các xã Khuôn Hà, Phúc Yên; bê tông hóa 2km đường giao thông nội đồng gắn với vùng sản xuất hàng hóa tại các xã Hồng Quang, Khuôn Hà, Lăng Can; kiên cố hóa 1,74 km kênh mương tại các xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can, Xuân Lập, Phúc Yên, Thổ Bình, Bình An. Mặc dù thời gian triển khai rất ngắn bắt đầu từ tháng 10 năm 2016 nhưng với sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phường cùng sự đồng tình hưởng ứng của người dân đến nay các công trình xây dựng theo Nghị quyết 15 của Ban thường vụ Tỉnh ủy đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. 

Nhà văn hóa thôn Ka Nò, xã Khuôn Hà được xây dựng theo Nghị Quyết
số 15 của BTV Tỉnh ủy Tuyên Quang

Nghi quyết 15 của Ban thương vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang thực sự là một nguồn ánh sáng đang soi đường, chỉ lối, chấp cánh cho nhân dân ở các vùng nông thôn quyết tâm xây dựng nông thôn ngày một mới. Chủ trương đúng đắn, nhân dân tin tưởng, hưởng ứng cao tin rằng những mục tiêu mà Nghị quyết số 15 của BTV Tỉnh ủy Tuyên Quang đề ra sẽ đạt được thắng lợi cao, xây dựng diện mạo nông thôn và các tổ dân phố trên địa bàn tỉnh ngày thêm đổi mới.

T/h: Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục