Lâm Bình Khai Giảng lớp Đảng viên mới 2017

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lâm Bình vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới năm 2017.

Đ/c Cao Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng có 60 đối tượng học viên là đảng viên mới kết nạp của các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Lâm Bình. Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới 2017 sẽ học tập nghiên cứu 10 bài học đó là: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liến với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với đó các học viên còn được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4.


Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới năm 2017

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

T/h: Tạ Thành – Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục