Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

Ngày 1/4/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị Chuyên đề về đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; trưởng các cơ quan chuyện môn, đơn vị sự nghiệp huyện; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn.

Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện, với nhiều giải pháp tập trung đồng bộ, đến hết quý I năm 2024 toàn huyện đã giải ngân được gần 286 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2023: Trong đó, vốn tỉnh quản lý đã giải ngân trên 42 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch; vốn ngân sách huyện quản lý đã giải ngân được gần 66 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 được kéo dài sang năm 2023) giải ngân được gần 362 tỷ đồng: Trong đó vốn đầu tư phát triển là gần178 tỷ đồng, đạt 76%; vốn sự nghiệp là trên 91 tỷ đồng, đạt 72%.

 Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị triển khai Kế hoạch đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy về việc đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đôn đốc các chủ đầu tư tập trung nhân lực, máy thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và đi kiểm tra hiện trường, chỉ đạo nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Qua đó, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương (vốn huyện quản lý) cơ bản đáp ứng theo kế hoạch đề ra, đến hết ngày 31/01/2024, giải ngân đạt trên 75% kế hoạch.

Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan như: Chương trình mục tiêu quốc gia chưa có cơ chế rõ ràng về phân cấp, phân quyền, chưa có cơ chế đặc thù để xử lý các nội dung vướng mắc, khó khăn; năng lực, trình độ của một số cán bộ cấp xã còn hạn chế dẫn đến việc triển khai thực hiện một số dự án còn chậm; vướng măc về giải phóng mặt bằng, tái định cư; việc huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư.

Đối với Kế hoạch vốn năm 2024, toàn huyện được giao thực hiện là trên 356 tỷ đồng: Trong đó, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm vốn năm 2022, 2023 được kéo dài sang năm 2024) là trên 297 tỷ đồng; vốn tỉnh phân cấp cho huyện quản lý đầu tư là 33 tỷ 250 triệu đồng; vốn tỉnh quản lý, giao cho huyện làm chủ đầu tư là 25 tỷ 735 triệu đồng.

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh, HĐND huyện về giao kế hoạch vốn đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện đã cụ thể hóa bằng các Quyết định giao chỉ tiêu, kế hoạch đầu tư công năm 2024 phân bổ các công trình để các chủ đầu tư thực hiện. Thực hiện phân bổ, bố trí vốn, điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng; trình tự, thủ tục đầu tư đảm bảo theo đúng của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, các văn bản hướng dẫn quy định hiện hành và đã báo cáo xin ý kiến Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định trước khi thực hiện. Nhìn chung các đơn vị, chủ đầu tư đã tích cực phối hợp với các phòng ban chuyên môn để triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cơ bản đạt được một số kết quả nhất định, công tác quản lý chất lượng công trình được tăng cường, thực hiện đúng các quy định hiện hành của nhà nước. Tuy nhiên, so với tiến độ chung việc lập các thủ tục về đầu tư một số dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra, công tác giải ngân chưa đạt kế hoạch, đặc biệt là kết quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Một số công trình triển khai theo đúng kế hoạch trên địa bàn huyện

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu giải ngân vốn đạt từ 95% trở lên trong năm 2024, ngay từ quý II các chủ đầu tư tập trung đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình đối với công trình chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2024; đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư đối với các công trình khởi công mới năm 2024 đặc biệt là các công trình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết đến từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoách giải ngân theo từng tháng quý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu thi công, nhà tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng công trình, dự án. Chủ động tham mưu, đề xuất, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh vốn từ các công trình chậm giải ngân sang các công trình có tiến độ giải ngân kế hoạch vốn nhanh nhưng chưa được bố trí đủ vốn theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp): Các đơn vị được giao dự toán thực hiện các nhiệm vụ chi theo đúng quy định và trong phạm vi dự toán được giao. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu thực hiện hoàn thành dự toán theo kế hoạch, không để hủy dự toán phải nộp trả ngân sách cấp trên. Phấn đấu giải ngân tối đa kế hoạch vốn năm 2024 và năm 2022, 2023 kéo dài chuyển sang năm 2024; tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn và hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Chí Cường - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục