Thổ Bình tập trung triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thời gian qua, xã Thổ Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân và triển khai các giải pháp thực hiện Chương trình phù hợp thực tiễn ở địa phương. Từ đó tạo động lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng dân tộc thiểu số.

Sau khi được UBND huyện Lâm Bình giao kinh phí duy tu bảo dưỡng 04 công trình hạ tầng tại các thôn đặc biệt khó khăn, nằm trong Dự án 4 đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Thổ Bình đã huy động máy móc và ngày công đóng góp của người dân để sửa chữa đường lên khu sản xuất chè Khau Mút của hai thôn Bản Pước và Bản Phú. Đến nay, 2 công trình lên khu sản xuất chè Khau Mút đã hoàn thành, giúp người dân đi lại dễ dàng, đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. 

Tuyến đường lên khu sản xuất chè Khau Mút mới được duy tu, bảo dưỡng từ nguồn vốm hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Để thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Uỷ ban nhân dân xã Thổ Bình đã thành lập Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia của xã giai đoạn 2021-2025; Ban hành các quyết định công nhận Ban phát triển các chương trình mục tiêu quốc gia ở 10/10 thôn bản. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Thổ Bình, năm 2023 và triển khai tới 10/10 thôn bản. Bên cạnh đó, UBND xã đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ xã đến thôn, bản thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chính sách về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến toàn thể người dân trên địa bàn xã thông qua các cuộc họp thôn, họp chi bộ, chi hội và tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình tại địa phương. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hiện nay xã Thổ Bình đang triển khai thực hiện Dự án 1, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Dự án 4, Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc. 

Xã Thổ Bình tuyên truyền nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến các hộ gia đình 

Để phát huy hiệu quả các nguồn vốn được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thời gian tới, xã Thổ Bình tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân và thực hiện tốt các dự án, tiểu dự án thành phần của Chương trình được đầu tư. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án theo kế hoạch. Thông qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển và duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục