Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đạt doanh số cho vay trên 113 tỷ đồng trong năm 2022

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo và chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và của Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh giao, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lâm Bình đã tham mưu kịp thời cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, kịp thời. Qua đó, nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đã góp phần tích cực trong thực hiện các Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Chất lượng hoạt động của các Tổ giao dịch và các điểm giao dịch tại các xã từng bước được nâng lên

Trong năm 2022, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lâm Bình đã chủ động khai thác nguồn vốn trung ương cân đối và tham mưu kịp thời cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện giao chỉ tiêu kế hoạch cho các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện, phối hợp với các tổ chức hội nhận ủy thác thực hiện cho vay vốn tín dụng chính sách trên địa bàn; Tích cực triển khai thực hiện tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm. Kết quả, tổng doanh số cho vay thực hiện trong năm 2022 đạt 113.214 triệu đồng, với 2.254 lượt khách hàng được vay vốn, trong đó, tập trung ở một số chương trình tín dụng như: Cho vay hộ nghèo 52.806 triệu đồng với 959 lượt hộ nghèo vay vốn; cho vay hộ cận nghèo 15.297 triệu đồng với 245 lượt hộ cận nghèo vay vốn; cho vay hộ mới thoát nghèo 841 triệu đồng với 14 lượt hộ mới thoát nghèo vay vốn; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 7.187 triệu đồng với 372 lượt hộ vay vốn để đầu tư xây dựng các công trình nước sạch và công trình vệ sinh góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường ở nông thôn; cho vay giải quyết việc làm 16.185 triệu đồng với 252 lượt dự án vay vốn; cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 10.432 triệu đồng với 221 lượt khách hàng vay vốn; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP với số tiền là 1.800 triệu đồng/5 lượt hộ gia đình vay vốn để sửa chữa và xây mới nhà để ở; cho vay chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo Nghị định 28/2022 cho vay vùng dân tộc thiểu số và miền núi với tổng số tiền là 7.332 triệu đồng với 144 lượt khách hàng vay vốn,.... Tổng doanh số thu nợ trong năm 2022 đạt 83. 468 triệu đồng.

Bên cạnh công tác triển khai cho vay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện và các tổ chức hội nhận ủy thác đã làm tốt việc xử lý nợ đến hạn và tích cực đôn đốc thu hồi, xử lý nợ quá hạn, qua đó số nợ quá hạn đã giảm xuống còn 1tỷ 095 triệu đồng so với năm 2021.

Cán bộ tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình luôn bám sát cơ sơ sở tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả

Các xã, thị trấn, các tổ chức hội nhận ủy thác cũng đã triển khai và duy trì thực hiện tốt việc tổ chức phát động "Ngày gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo" tại các xã, thị trấn trong địa bàn huyện. Theo đó, tổng số dư tiền gửi huy động thông qua tổ TKVV của cả 4 tổ chức hội nhận ủy thác là 3.948 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

Với việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Qua đó, đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục