Lâm Bình triển khai kế hoạch cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2018.

Xác định công tác cải cách hành chính là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành, ngày 16/3/2018, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã tổ chức cuộc họp chuyên đề, triển khai kế hoạch cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2018, nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính của huyện thật sự dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp.

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, năm 2017 công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện từng bước được triển khai đồng bộ và hiệu quả: cơ chế một cửa liên thông được duy trì thực hiện tốt; các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt đươc, công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như: một số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết còn chậm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước chưa đồng bộ, lúng túng trong định hướng. Việc niêm yết bộ thủ tục hành chính ở một số cơ quan, địa phương chưa đảm bảo. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế năm 2017, năm 2018, huyện Lâm Bình tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân xã, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được cập nhật, công bố công khai ở những nơi, những địa điểm đông đảo doanh nghiệp, người dân dễ tiếp cận, tìm hiểu. Thực hiện việc giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân. Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn huyện đạt từ 80% trở lên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính, duy trì 100% cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân xã thực hiện quản lý văn bản trên môi trường mạng. Duy trì trên 95% doanh nghiệp nộp thuế và kê khai thuế qua mạng. Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ cấp đăng ký doanh nghiệp qua mạng đối với hồ sơ thành lập mới đạt 10%. Duy trì 100% các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân xã Lăng Can, áp dụng quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và nhân rộng đối với cấp xã. Về kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, huyện Lâm Bình phấn đấu đến hết năm 2018, vị trí xếp hạng nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh ( DCI) của huyện nằm trong nhóm các địa phương xếp thứ hạng tốt. Phấn đấu nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện từ 66,98 trên thang điểm 100, năm 2017, lên 80 điểm năm 2018. 100% thủ tục hành chính phù hợp được đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nâng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80%. Rút ngắn thời gian thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch công việc.

Các đại biểu đã tập trung trí tuệ, bàn các giải pháp để thực hiện tốt hơn việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh, hướng tới sự hài lòng của người dân và các doanh nghiệp

Căn cứ vào kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện và chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, lựa chọn, đăng ký ít nhất một sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính. Xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân và tiến độ thực hiện đối với từng chỉ tiêu, chỉ số được phân công và coi đây là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong đánh giá phân loại năm của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức được giao phụ trách thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018. Với quyết tâm cao, chỉ đạo quyết liệt, đưa ra giải pháp cụ thể để thực hiện tốt việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2018, tin rằng mức độ hài lòng của người dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đối với các cơ quan hành chính của huyện, sẽ từng bước được nâng lên, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, góp phần tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục